White'n Black North

2 isast ja 11 emast sündisid 20.08.2020 / Born 20.08.2020. 2 males and 11 females.
--Isane/Sire: Ohped Dal Hot Like A Hurricane, AA00, DM Terve/Clear, MD Terve/Clear
--Emane/Dam: White'n Black Henrietta Charlotte, AA00, DM Terve/Clear, MD Terve/Clear

White'n Black White'n Black